လက္ရွိမိမိေဒသစံေတာ္ခ်ိန္

23 Apr - 11:32 PM (GMT +06:30)
 • 14 Apr 2018 | 01:15 AM
 • FT
 • အန္ဂါးစ္
 • 1 - 1
 • ႏုိက္စ္
 • 14 Apr 2018 | 01:00 AM
 • FT
 • ဝုဖ္ဘတ္
 • 0 - 0
 • ေအာ့စ္ဘတ္
 • 14 Apr 2018 | 01:30 AM
 • FT
 • ဂီရိုနာ
 • 0 - 1
 • ဘက္တစ္