လက္ရွိမိမိေဒသစံေတာ္ခ်ိန္

23 Apr - 11:28 PM (GMT +06:30)
 • 21 Apr 2018 | 12:00 AM
 • FT
 • နန္စ့္
 • 1 - 1
 • ရန္နက္စ္
 • 21 Apr 2018 | 01:30 AM
 • FT
 • ဒီဂၽြန္
 • 2 - 5
 • လုိင္ယြန္
 • 21 Apr 2018 | 01:00 AM
 • FT
 • မုိခ်န္ဂလာဘတ္
 • 3 - 0
 • ဝုဖ္ဘတ္
 • 21 Apr 2018 | 01:30 AM
 • FT
 • လီဂါးနက္စ္
 • 0 - 0
 • ဒီပုိ႕တီဗို