လက္ရွိမိမိေဒသစံေတာ္ခ်ိန္

23 Apr - 11:45 PM (GMT +06:30)

ဘြန္ဒက္စ္လီဂါ

 • Round - 31
 • 22 Apr 2018 | 10:30 PM
 • ကိုလံုး
 • ေရွာ္ကဲလ္
 • 2 - 2
 • 22 Apr 2018 | 08:00 PM
 • ေအာ့စ္ဘတ္
 • မိန္႕ဇ္
 • 2 - 0
 • 21 Apr 2018 | 11:00 PM
 • ဘိုရပ္ရွားေဒါ့မြန္
 • ေလဗာကူဆင္
 • 4 - 0
 • 21 Apr 2018 | 08:00 PM
 • လုိက္ပ္ဇစ္
 • ေဟာဖန္ဟိမ္း
 • 2 - 5
 • 21 Apr 2018 | 08:00 PM
 • ဟန္ႏိုဗာ
 • ဘိုင္ယန္္ျမဴးနစ္
 • 0 - 3
 • 21 Apr 2018 | 08:00 PM
 • ဟမ္းဘတ္
 • ဖရိုင္းဘတ္
 • 1 - 0
 • 21 Apr 2018 | 08:00 PM
 • စတုဂတ္
 • ဝါဒါဘရီမင္
 • 2 - 0
 • 21 Apr 2018 | 08:00 PM
 • ဖရန္႕ဖတ္
 • ဟာသာဘာလင္
 • 0 - 3
 • 21 Apr 2018 | 01:00 AM
 • မုိခ်န္ဂလာဘတ္
 • ဝုဖ္ဘတ္
 • 3 - 0
 • Round - 32
 • 28 Apr 2018 | 01:00 AM
 • ေဟာဖန္ဟိမ္း
 • ဟန္ႏိုဗာ
 • 28 Apr 2018 | 08:00 PM
 • ေရွာ္ကဲလ္
 • မုိခ်န္ဂလာဘတ္
 • 28 Apr 2018 | 08:00 PM
 • ဟာသာဘာလင္
 • ေအာ့စ္ဘတ္
 • 28 Apr 2018 | 08:00 PM
 • ဘိုင္ယန္္ျမဴးနစ္
 • ဖရန္႕ဖတ္
 • 28 Apr 2018 | 08:00 PM
 • ဖရိုင္းဘတ္
 • ကိုလံုး
 • 28 Apr 2018 | 08:00 PM
 • ဝုဖ္ဘတ္
 • ဟမ္းဘတ္
 • 28 Apr 2018 | 11:00 PM
 • ေလဗာကူဆင္
 • စတုဂတ္
 • 29 Apr 2018 | 08:00 PM
 • မိန္႕ဇ္
 • လုိက္ပ္ဇစ္
 • 29 Apr 2018 | 10:30 PM
 • ဝါဒါဘရီမင္
 • ဘိုရပ္ရွားေဒါ့မြန္