လက္ရွိမိမိေဒသစံေတာ္ခ်ိန္

23 Apr - 11:26 PM (GMT +06:30)

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္

 • Round - 10
 • 08 Apr 2018 | 04:00 PM
 • Magwe FC
 • Zwekapin United FC
 • 1 - 0
 • 08 Apr 2018 | 03:30 PM
 • Ayeyawady United FC
 • Sagaing United FC
 • 5 - 2
 • 08 Apr 2018 | 03:30 PM
 • Rakhine United FC
 • Myawady FC
 • 2 - 1
 • 07 Apr 2018 | 03:30 PM
 • Yangon United FC
 • ရတနာပံု FC
 • 3 - 3
 • 07 Apr 2018 | 03:30 PM
 • Hantharwady United FC
 • Gospel for Asia FC
 • 1 - 0
 • 06 Apr 2018 | 03:30 PM
 • Southern Myanmar FC
 • Shan United FC
 • 3 - 2
 • Round - 11
 • 28 Apr 2018 | 03:30 PM
 • Rakhine United FC
 • Magwe FC
 • 28 Apr 2018 | 03:30 PM
 • Ayeyawady United FC
 • Hantharwady United FC
 • 28 Apr 2018 | 03:30 PM
 • Sagaing United FC
 • ရတနာပံု FC
 • 28 Apr 2018 | 04:00 PM
 • Zwekapin United FC
 • Gospel for Asia FC
 • 29 Apr 2018 | 04:00 PM
 • Myawady FC
 • Shan United FC
 • 30 Apr 2018 | 03:30 PM
 • Southern Myanmar FC
 • Yangon United FC