လက္ရွိမိမိေဒသစံေတာ္ခ်ိန္

23 Apr - 11:26 PM (GMT +06:30)

ကမာၻ႕ဖလားေျခစစ္ပြဲ

 • Group stage
 • Round - 6
 • 11 Jun 2017 | 12:30 PM
 • နယူးကလက္ဒိုးနီးယား
 • ဖီဂ်ီ
 • 2 - 1
 • Group stage
 • Round - 3
 • 04 Jun 2016 | 03:30 PM
 • နယူးဇီလန္
 • ေဆာ္လမြန္ကၽြန္းမ်ား
 • 1 - 0
 • 04 Jun 2016 | 12:30 PM
 • ဖီဂ်ီ
 • ဗန္ႏူအာတူ
 • 2 - 3
 • 05 Jun 2016 | 03:30 PM
 • တီေဟတီ
 • နယူးကလက္ဒိုးနီးယား
 • 1 - 1
 • 05 Jun 2016 | 12:30 PM
 • ဆာမုိအာ
 • ပါပူအာနယူးဂီနီ
 • 0 - 8